Algemene voorwaarden – Fysiotherapie Nuenen – Nuenen

Fysiotherapie Nuenen

Bij ons bent u in goede handen

Algemene voorwaarden

1. Status

Fysiofit Nuenen is een paramedisch trainingscentrum gelokaliseerd aan de Vincent van Goghstraat 257 te Nuenen. Het biedt de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut te sporten. Na een fitheidsscan (verplicht bij fitness) wordt een trainingsschema gemaakt. Aan deze fitheidsscan zijn kosten verbonden.

2. Lidmaatschap

Lid worden kan alleen door ondertekening van het inschrijfformulier en een machtiging tot automatische incasso. Een maandlidmaatschap wordt voor minimaal 3 maanden aangegaan. Het maandabonnement wordt stilzwijgend steeds verlengd. Het jaarabonnement wordt na 1 jaar omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Na 1 jaar kan het lidmaatschap maandelijks beëindigd worden. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-. Let op: Dit geldt ook voor oud-leden die opnieuw een lidmaatschap opstarten.

3. Betaling

De betaling geschiedt door middel van automatische incasso. De abonnementsgelden worden geïnd in de 2e week van elke maand. Het inschrijfgeld en het bedrag voor de fitheidsscan dienen contant te worden voldaan. Alle kosten van niet tijdige betaling zijn voor rekening van het nalatige lid c.q. ouders/verzorgers.

4. Aansprakelijkheid

Fysiofit Nuenen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vermissing of diefstal van eigendommen van de leden. Sporten bij Fysiofit Nuenen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van en voor risico van het lid.

5. Huisregels

In de trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen met niet afgevende zolen verplicht. Schoenen met zwarte zolen zijn verboden. In de trainingsruimte mag niet met buitenschoenen gesport worden. Ook is het gebruik van een handdoek gewenst. Wij verwachten dat u de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt en dat u deze schoon houdt door met uw handdoek de bekleding tijdens de oefeningen af te dekken. Wij verwachten dat u hygiënisch gebruik maakt van kleed- en toiletruimten. In de trainingsruimte vindt u papieren doekjes en reiniger voor het schoonmaken van de apparaten. In de kleedruimte kunt u gebruik maken van lockers. Let op: de sleutels van de lockers mogen niet mee genomen worden!

6. Openingstijden

Fysiofit Nuenen is geopend tijdens vaste trainingstijden. Deze trainingstijden vindt u terug op onze website (www.fysiofitnuenen.nl/programma/tijden). Fysiofit Nuenen is gesloten op officiële zon- en feestdagen en sinterklaasavond. In de periode van 24 december tot en met 1 januari komen alle groepslessen te vervallen. De gemiste groepslessen kunt u, na overleg, inhalen tijdens andere groepslessen. Restitutie van contributie is niet mogelijk. Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden een groepsles niet door kan gaan. Fysiofit is hiervoor niet aansprakelijk en zal de kosten voor deze les niet vergoeden. In de zomermaanden is het mogelijk dat wij werken met een aangepast rooster. Wij behouden ons het recht voor de lestijden en tarieven te wijzigen. Wij stellen u tijdig op de hoogte van deze wijzigingen.

7. Afmelden groepslessen

Groepslessen dienen tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) afgemeld te worden. Dit kan via:

Het sturen van een e-mail aan info@fysiofitnuenen.nl. Vermeld u datum-tijdstip van uw groepsles en de reden van afmelding.
Telefonisch: 040-283 6554; u kunt, indien de telefoon niet beantwoord wordt, een bericht op de voicemail inspreken
Via het groene formulier te vinden in de oefenzaal of bij de receptie. Bij de receptie/adminstratie staat een brievenbus voor dit ingevulde formulier.
Let op: afmeldingen lopen altijd via de receptie/administratie en niet via de fysiotherapeut.
Gemiste lessen mogen, onder voorwaarden, op een ander tijdstip ingehaald worden.
Voorwaarden:
De gemiste les moet minimaal 24 uur van te voren afgezegd zijn
Er moet ruimte zijn in een andere groep (navragen bij de receptie)
De inhaalles moet vallen binnen uw huidige abonnementsperiode
Gemiste lessen zijn niet overdraagbaar aan derden

8. Beëindigen abonnement Fysiofit Nuenen

Een abonnement kan alleen schriftelijk worden beëindigd door een e-mail te sturen naar info@fysiofitnuenen.nl met opgaaf van reden. Vermeldt u ook de datum waarop u wilt stoppen. U ontvangt hiervan een bevestiging. De opzegtermijn is 1 maand en de opzegging dient plaats te vinden vóór de 1e van de maand. In deze periode kunt u uiteraard nog gebruik maken van de contractueel afgesloten activiteiten. Na ontvangst van een opzegging wordt er dus nog 1 maand geïncasseerd. Het abonnement eindigt altijd op de laatste dag van de maand. Wanneer u uw fitnessabonnement weer wilt opstarten dient u er rekening mee te houden dat eerst de verplichte fitheidsscan moet worden afgenomen. Tevens betaalt u wederom inschrijfgeld.

9. Vakanties

Alle groepslessen vervallen in de periode van 24 december tot en met 1 januari (zie ook punt 6. openingstijden). Bij zowel het jaar- als bij het maandtarief is er rekening is gehouden met 1 maand vakantie. Bij maandelijkse incasso wordt er slechts 11 maanden (i.p.v. 12 maanden) geïncasseerd. Leden dienen minimaal 6 maanden lid te zijn alvorens in aanmerking te kunnen komen voor de incassovrije maand juli. Bij leden die na 1 januari starten wordt de maand juli wel geïncasseerd. In de maand juli zijn wij niet gesloten en kunt u wel gewoon volgens het rooster gebruik maken van de activiteiten van Fysiofit Nuenen. Het is daarom niet mogelijk om het lidmaatschap wegens vakantie tijdelijk stop te zetten. Hierop kunnen wij geen uitzonderingen maken.

10. Ziekte

Bij ziekte/blessure is het na een schriftelijke melding (via een e-mail aan: info@fysiofitnuenen.nl) mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk stil te zetten, dus zonder uitschrijving. Bij een maandabonnement wordt de incasso stopgezet vanaf de dag dat het ziekmelding bij ons binnen is. Ziekmelden kan niet met terugwerkende kracht. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte ziekmelding. Zodra u de lessen wenst te hervatten dient u dit schriftelijk (info@fysiofitnuenen.nl) door te geven aan de administratie. Leden zullen voorrang krijgen bij het weer instromen in de betreffende groep/groepen.

11. Abonnement groepslessen

Het onbeperkte abonnement komt m.i.v. 1 januari 2018 te vervallen. Dit wordt vervangen door het abonnement ‘Groepslessen’. Hierbij kunt u zich opgeven voor max. 2 vaste groepslessen. Meerdere lessen zijn alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. Hiervoor dient u contact op te nemen met de receptie.

12. Uitzonderingen

Fysiofit Nuenen beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.